Namens het bestuur van NRW nodigen wij je van harte uit om deel te nemen aan de Algemene Ledenvergadering, op dinsdag 26 januari 2021. De ALV zal via Teams plaatsvinden. Schrijf je in via onze NRW Community op Chainels.

Het afgelopen jaar is intensief gewerkt aan een nieuwe strategie en positionering voor NRW. Naast meerdere ‘hei-sessies’ met het bestuur en het bureau hebben ook de leden zeer actief bijgedragen via de ledenenquête, feedback vanuit de commissies, de ledenraadpleging op 22 april, de rondetafelgesprekken op 22 oktober en natuurlijk de ledenpoll in de afgelopen weken via onze community app. Het eindresultaat presenteren we met trots tijdens deze bijzondere ALV.

Het programma is als volgt:

  • 15:30 – 16.30 uur ALV
  • 16:30 – 17.00 uur Keynote Peter Hinssen

Keynote Peter Hinsen. In februari 2020 sprak thought leader Peter Hinssen op de NRW Kennis & Innovatie Summit. Peter is een wereldwijd toonaangevende spreker, schrijver en serial entrepreneur op het gebied van radicale innovatie en de impact van digitale ontwikkelingen op de maatschappij en economie. In zijn keynote “The Day after Tomorrow” toonde Peter ons zijn visie op de exponentieel veranderende wereld en de gevolgen daarvan voor organisaties. En toen brak de coronacrisis uit….. Daarom hebben wij hem gevraagd om een update te geven. Hoe kijkt hij – met de kennis van nu – naar de toekomst? Zijn verhaal, speciaal voor NRW, is daarmee ons startsein voor 2021.

De stukken voor de ALV worden begin week 3 verstuurd. Je ontvangt dan ook de inloggegevens voor de vergadering, naast instructies inzake de wijze waarop je digitaal kunt stemmen. Op de agenda van de ALV staat:

1. Opening van de vergadering

a.        Ingekomen stukken en mededelingen

b.        Verslag vorige vergadering

2. Verenigingszaken

a.        Benoeming nieuw bestuurslid (vanwege verstrijken termijn)

b.        Terugkoppeling ledenpoll rondom het strategietraject

c.        Voorstel en vaststellen herpositionering en toekomstplan NRW

d.        Voorstel en vaststellen nieuwe naam en logo

e.        Voorstel statutenwijziging

3. Programma en financiële zaken

a.        Toelichting op het uitgevoerde jaarprogramma 2020

b.        Toelichting en vaststellen Jaarrekening 2020 (verzoek decharge inzake het gevoerde financiële beleid)

c.        Voorstel jaarprogramma 2021

d.        Keuze onderwerp Jaaronderzoek en thema 2021

e.        Toelichting en vaststellen contributie(model)

f.         Toelichting en vaststellen begroting 2021

4. Bericht vanuit de Commissies: korte terugblik 2020 en voortuitblik 2021

a.        Commissiestructuur 2021 en vacatures

5. Rondvraag en sluiting

Schrijf je via de NRW Community app op https://nrw.chainels.com in voor deze online bijeenkomst. Enkel voor leden. Tot 26 januari 2021!

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur & het bureau,

Marrit Laning (voorzitter) & Brigit Gerritse (directeur)